Denne teksten er sendt som et brev til lokalpolitikerne i Bydel Sagene. Artikkelforfatteren ønsker ikke å signere det med eget navn i Sagene Avis, men avisen kjenner identiteten hennes.

Jeg ønsker med dette å uttrykke bekymring for prioriteringen og organiseringen av det forebyggende arbeidet rettet mot barn, unge og deres familier i bydel Sagene. Bekymringen kommer fra meg som mor til to barn i bydelen, og som utdannet barnevernspedagog med mangeårig erfaring som ansatt i Sagene barneverntjeneste. Jeg er ikke lenger ansatt i barneverntjenesten og uttaler meg her som privatperson.

Sagene bydel har et veldig høyt antall kommunale boliger. Dette er et «boligvirkemiddel for å bistå særskilt vanskeligstilte på boligmarkedet». Etter min mening følger det med dette et særlig ansvar for forebyggende arbeid. Forskning viser tydelig at psykiske helseutfordringer, rusproblemer og sosioøkonomiske vansker overføres fra en generasjon til neste. Hvis en skal jobbe mot denne generasjonsoverføringen, må man komme inn både bredt og tidlig. Det høye antallet kommunale boliger betyr også at vi har en del innbyggere i bydelen som allerede har store utfordringer, og som det må jobbes forebyggende inn mot på et annet nivå, eksempelvis i tett samarbeid med forebyggende politi.

Tidligere har bydelen hatt Familiens hus som blant annet har tilbudt familiegrupper i Åpen barnehage, grupper der mor og barn kunne lære norsk sammen og få familieveiledning både individuelt eller i gruppe. Vi har også hatt Barnas stasjon med mange ulike tilbud innen samspillsveiledning, aktiviteter og sosiale samlinger for risikoutsatte familier.

Noen år tilbake startet Bydel Sagene en satsning rundt tidlig innsats rettet mot de minste barna i bydelen, blant annet med prosjektet Tidlig Trygg. Satsningen kom på bakgrunn av Oslo kommunes fokus på «Barnehjernevernet». Barnehjernevernet er nedfelt i Folkehelseplanen som skal sikre en trygg og sunn oppvekst for alle barn og unge, og det er forankret i Byrådsplattform 2019-2023.

Jeg mener bestemt at for å kunne sikre en «trygg og sunn oppvekst» er det helt nødvendig med tiltak på lavterskelnivå som favner mange barn, unge og deres familier, samt at man kommer inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Dette er i samsvar med den nye barnevernreformen som har som et mål om at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.

Vi har de siste årene sett en økning i kriminalitet og alvorlige hendelser her i bydelen, sist med to skyteepisoder på kort tid, men også med barneran og bruk/salg av ulovlige rusmidler. I motsetning kan vi ikke se at bydelens tiltak står i stil med denne utviklingen.

Vi ser heller at forebyggende tiltak legges ned eller organiseres inn i NAV. Det betyr at familier må ha tiltak via NAV eller barneverntjenesten for å få hjelp. Jeg har selv bekjente som har blitt møtt med at det ikke finnes tilbud om hjelp til dem fordi de ikke har sak i NAV. Det å ha sak i NAV eller barneverntjenesten oppleves av de aller fleste som veldig stigmatiserende og som en ekstra påkjenning for familiene. Samtidig økes belastningen på to tjenester som allerede har høy arbeidsbelastning. En ytterligere konsekvens blir at man ikke kommer tidlig nok inn og får tilgang til å hjelpe familiene før vanskene får utvikle seg.

Jeg ønsker at barn og unge som vokser opp i bydelen i dag skal få den hjelpen de er i behov av for å få en trygg og sunn utvikling. Samtidig ønsker jeg som mor å kunne sende egne barn ut for å leke, uten å være bekymret for hva de kan bli utsatt for eller vitne til. Etter min vurdering er det da avgjørende at bydelen har gode forebyggende tiltak som kommer inn på et tidlig tidspunkt og på et lavterskelnivå.

Jeg håper at bydelsutvalget går inn og ser på hvordan tilbudet og organiseringen av det forebyggende arbeidet rettet mot barn, unge og deres familier i bydel Sagene har utviklet seg de seneste årene. Videre håper jeg dere innhenter informasjon om hvordan barneverntjenesten, helsestasjonen og SALTO vurderer dagens situasjon, da jeg har inntrykk at flere mener utviklingen i bydelen vår er svært uheldig.

LES OGSÅ:

Les også

Forebyggende team i bydel Sagene må prioriteres

Les også

Trygghetsvandrerne fikk ministerbesøk: – Et viktig signal at vi er der og at vi ikke vil ha narkotika i skolegårdene