Åpent høringssvar til park i Nydalen – Sandakerveien 113-119 og 121: Utbyggingen på parktomta i Nydalen er nå på høring. Her er Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen sitt syn på saken.

Den foreslåtte utbyggingen er for volumiøs, byggene er for høye og den foreslåtte parken er for liten! I tillegg er utformingen av parken lite hensiktsmessig med sin L-form. Nydalen trenger en større park enn foreslått – det er alle partier på rådhuset, bydel Nordre Aker, bydel Sagene, PBE, gjennom TOR Nydalen, og ikke minst befolkningen i Nydalen enige om! Hvorfor er da forslaget som det er?

Tiltaksliste for Offentlige Rom for Nydalen (TOR Nydalen) slår fast at Nydalen trenger en folkepark på 15-20 mål. Den foreslåtte parken er på 11,6.

I tillegg mister Nydalen to mindre idrettsbaner. Disse ligger på trykkeritomta i dag, de utgjør om lag 3 mål med friareal og bygges med dette forslaget helt igjen. Det vil si at Nydalen ikke tilføres 11,6 mål med friområder, men i realiteten 8,6. Det er langt ifra å dekke behovet som PBE definerte i TOR Nydalen.

Det viktigste tiltaket for Nydalen nå er å etablere en stor folkepark. Det er krevende all den tid tidligere byråd hadde som sin politikk å selge unna offentlig eiendom, bygge ned planleggingskapasitet i kommunen og overlate både planlegging og utbygging til private interesser.

Tidligere byråd for byutvikling Grethe Horntvedt uttalte på parkaksjonen før valget i 2021 at ingen skjønte hvordan utviklingen i Nydalen ville bli, og at valgene de gjorde den gang antagelig var feil. Derfor brukes Nydalen i dag som eksempel på rådhuset, i media og på universitet og høyskoler på hvordan byutvikling ikke skal gjøres.

Så hva er muligheten i den situasjonen Oslo, Nordre Aker og Nydalen står i?


Aksjonsgruppen Ja til stor park i Nydalen har tidligere foreslått tre mulige metoder for å finansiere en stor park i Nydalen. Kommunen kan kjøpe Sandakerveien 113-119 som den første. Det vil være vanskelig for kommunen å finansiere et kjøp. Det andre alternativet er å inngå et makebytte mellom kommunen og Avantor.

Aksjonsgruppen har foreslått dette tidligere i prosessen, men har blitt avvist fra kommunen.

På arrangementet på Deichman Nydalen om medvirkningsprosesser i Nydalen i november 2022 uttalte administrerende direktør i Avantor Øystein Thorup, at også Avantor har foreslått makebytte. Avantor ble også avvist av kommunen. Da er det naturlig å spørre seg om viljen fra kommunen sin side, i å se på nye muligheter, på tross av at det ikke har vært tradisjon for det tidligere i Oslo?

Den tredje muligheten aksjonsgruppa har foreslått er å finansiere oppkjøp av den aktuelle tomta i Sandakerveien 113-119 (T-banetomta) med rekkefølgekrav. Altså å pålegge fremtidige utbyggingsprosjekter i Nydalen å betale en viss prosentsats av prosjektet til å finansiere et tomtekjøp, hvor kommunen lånefinansierer tomtekjøpet på sin side.

Dette er kompliserte juridiske spørsmål, og saken diskuteres på høyt nivå etter Høyesterettsdommen i Mortenrudsaken fra mai 2022. Her er det om mulig kun et regnestykke som skal til for hvor mange år som må ilegges en slik avgift, før en finansiering er på plass.

Om spørsmålet har det vært mye juridisk dialog mellom spesielt PBE, Eiendom og Byfornyelsesetaten (EBY), Rødt Oslo, Oslo Arbeiderparti, samt med aksjonsgruppa. PBE på sin side avviser ikke alternativet kategorisk, og åpner opp for at bystyret har muligheten for å vedta en slik løsning.

Aksjonsgruppen vil nå være konkrete i et alternativt forslag som er en kombinasjon av alternativene ovenfor:

I TOR Nydalen er Gunnar Schjelderups vei 9 avsatt til en 5 dekar stor park (tiltak 3.6). Her ønsker forslagsstiller å oppføre bygninger i stedet for å etablere park. (Se PBE-sak 202002121-55/2). Denne eiendommen ligger helt inntil østre del av Sandakerveien 113–119 . Dersom parken på T-banetomta utvides slik at den omfatter hele, eller nesten hele, Sandakerveien 113–119, vil det ikke være behov for park i Gunnar Schjelderups vei 9.

Opparbeidelse av park her vil også være krevende. For å få bygge i Gunnar Schjelderups vei 9 bør det stilles krav til utbygger om å bidra økonomisk til erverv av (deler av) T-banetomta. Kommunen bør også vurdere om eiendommen øst for denne, Vitaminveien 5 B (PBE-sak 202007151), som også eies av Avantor, eventuelt kan få bygge noe mer enn planlagt (f.eks. på Vitaminplassen) mot å bidra økonomisk til erverv av (deler av) T-banetomta.

Oppsummert handler spørsmålet om Nydalen kan få en stor folkepark egentlig bare om vanskelige prioriteringer, og hvorvidt kommunen har evne og vilje til å tenke utenfor den tradisjonelle boksen og se flere plansaker i sammenheng. For å komme ut av den vanskelige posisjonen kommunen selv har stilt seg i.