I uke 28 og 29 oppheves gjennomkjøringsforbudet i Tåsenveien. Før ferien vil diverse lufstrekk av kabler bli fjernet og noen mindre grøfter åpnes i Østhellinga. Det melder Bymiljøetaten i et inforskriv til nabolaget.

– I september setter vi i gang med etablering av hekk og gjerder på østsiden og deler av vestsiden av veien samt planting av diverse grønne vekster og trær. Samtlige luftstrekk og master på vestsiden vil bli fjernet og montering av gatelys starter, skriver de.

Det pågår for tiden et omfattende arbeid i Tåsenveien med etablering av tosidig sykkelfelt, fortau og regnbed på strekningen fra Tåsen senter til rundkjøringen i Uelands gate, på nedsiden av Voldsløkka. Arbeidene skal etter planen være ferdige på slutten av året.

Status i arbeidene

På strekningen fra Stavangergata til P.A. Munchs vei skal følgende gjøres før ferien:

 • Det åpnes for toveistrafikk mellom Tåsen allé og P.A. Munchs vei i uke 26
 • Fotgjengere vil fremdeles gå på østsiden mot Peppes
 • Det skal legges strømkabler og etableres føringsveier i samme strekket og det vil bli satt kantstein
 • Det blir etablert kabeltrasé inn P.A. Munchs vei
 • Det blir lukket anleggsområde på fortauet på vestsiden mellom Tåsen allé og P.A. Munchs vei
 • Det blir etablert overvannssluk i fortau på vestsiden i Uelandsgate

Etter ferien igangsettes utgraving for regnbed inkludert drensledning på Voldsløkka, og etablering av fortau på vestsiden mellom Tåsen allé og P.A. Munchs vei.

På strekningen fra krysset P.A. Munchs vei til rett nedenfor Christophers vei, skal følgende bli ferdig før ferien:

 • Fjerning av trafikklys og åpning for toveistrafikk
 • Koble sammen overvann og føringsveier nord for YX-bensinstasjon i tillegg til asfaltering
 • Det blir et lite lukket anleggsområde like ved bensinstasjonen
 • Fotgjengere holder seg hovedsakelig på østsiden mellom Peppes og bensinstasjonen

Etter ferien skal arbeidene med etablering av føringsveier, fortau og vei fra P.A. Munchs vei fortsette, og arbeidet med å legge strømkabel i Østhellinga fullføres.

Mellom Christophers vei og opp til Tåsen senter skal følgende gjøres før ferien:

 • Asfaltering av veien opp til og under t-banebroen; kjørebanen blir noe bredere
 • Legging av strømkabler og etablering av føringsveier frem til og under t-banebroen
 • Oppsetting av trafikklys under t-banebroen
 • Fotgjengere holder seg på østsiden mellom T-banebroen og bensinstasjon

Etter ferien skal dette gjøres:

 • Etablering av fortau mellom Coop og t-banebroen

 • Etablering av kummer og føringsveier like nord for Coop

 • Fortsette arbeidene forbi broen

 • Oppsetting av trafikklys under broen

 • Etablering av fortau inn Christophers vei

Slik blir Tåsenveien

Prosjektet som nå pågår i Tåsenveien, innebærer etablering av nytt tosidig fortau mellom Darre Jenssens plass (ved Tåsen senter) og rundkjøringen i krysset mellom Uelands gate og Stavangergata, ifølge Bymiljøetaten.

I tillegg skal det komme halvannen meter brede sykkelfelt på begge sider av veien på hele strekningen.

«Unntaket er fra Stavangergata, til Voldsløkka, der det blir det 2,2 meter bredt, opphøyd sykkelfelt på østsiden av veien, og 1,9 meter bredt på vestsiden. Det skal plantes over 50 trær, deriblant åtte stykker i midtrabatten ved Voldsløkka», skriver etaten om prosjektet.

Prosjektet inkluderer også diverse tiltak knyttet til overvannshåndtering.

Hva skal gjøres?

 • Masseutskifting i hele kjørebanen. Veien blir 6,5 meter bred.
 • Etablering av fortau lang hele strekket, på begge sider av veien.
 • Etablering av 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider av veien, hele strekningen. Unntaket er fra Stavangergata, til Voldsløkka, der det blir det 2,2 meter bredt, opphøyd sykkelfelt på østsiden av veien, og 1,9 meter bredt på vestsiden.
 • Det skal plantes over 50 trær, deriblant åtte stykker i midtrabatten ved Voldsløkka.
 • Vekselvis regnbed og treallé på vestsiden, fra Voldsløkka ned mot rundkjøringen ved Stavangergata.Ny overvannsledning legges på hele strekket.
 • Etableres fordrøyningsmagasin på Voldsløkka. Dette er et system for å håndtere overvann.
 • Kabler fjernes fra «luften» og legges under bakken.
 • Nytt belysningsanlegg langs hele strekket.
 • Etablering av fem opphøyde gangfelt.
 • Bussholdeplasser oppgraderes.