TORSHOV: Oslo kommune planlegger flere tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Åsengata og Sandakerveien, i løpet av høsten 2020.

Det skal etableres tosidig sykkelfelt i Åsengata mellom Vogts gate og Lammers’ gate, sykkelfelt nordover mot enveiskjøring i Åsengata fra Lammers' gate til Hans Nielsen Hauges gate, og det skal bli sykkelfelt i nordgående retning i Sandakerveien mellom Bentsebrugata og Ivan Bjørndals gate.

Dermed blir Åsengata enveiskjørt mot sør fra Hans Nielsen Hauges gate til Lammers' gate, og Lammers gate blir enveiskjørt mot øst fra Åsengata til Nordkappgata.

Beboerne i Torshov kvartal 16 reagerer på at Lammers' gate skal bli enveiskjørt. Dette vil forringe nærmiljøet og gjøre barnas skolevei mindre trygg, mener de.


Tiltaket vil føre til mer trafikk i gata

Ifølge Bymiljøetatens trafikknotat, som ble sendt til beboerne etter forespørsel, er dagens årsdøgntrafikk totalt i begge retninger på 500, og østover ligger den på 300.

Bymiljøetaten skriver i sitt notat for prosjektet at Lammers' gate antageligvis vil overta mye av dagens nordgående trafikk i Åsengata. Ifølge notatet er «i verste fall-scenarioet» om all trafikk som i dag kjører nordover på det øverste kvartalet i Åsengata, flytter seg til Lammers’ gate østover. Og med med dette scenarioet vil Lammers’ gate få en økning i årsdøgntrafikk fra dagens 500 til 1850 i ny situasjon.

– Skal vi finne oss i en trafikkøkning på 270 prosent i denne gata? spør Agnete Syrtveit, Siri Wendelborg, Lars Flem og Øyvind Rannestad i kvartal 16.

– Henger ikke på greip

Beboerne påpeker at de støtter tilrettelegging for sykkel, gange og fjerning av parkeringsplasser til fordel for sykkelfelt. Men de mener målet om sykkeltilrettelegging i dette prosjektet går på bekostning av bomiljø og sikkerhet for myke trafikanter i Lammers' gate. Spesielt med tanke på at gata, som de sier er både smal og har dårlig sikt, allerede er belastet av mye trafikk i høy fart.

De mener det er uholdbart at tilrettelegging for myke trafikanter ett sted skal gå på bekostning av nettopp myke trafikanter et annet sted, og savner en helhetlig strategi for å få trafikken i smågatene på Torshov ned, slik at det blir lettere og tryggere å ferdes her.

– Dette henger ikke på greip. Når Bymiljøetaten skal gjøre noe i området, forventer vi at de tar Lammers' gate seriøst. Det er mange år siden vi meldte inn problemene i gata for første gang, men ingen har gjort noe, det har vært helt stille.

Det er ikke bare mengden trafikk beboerne reagerer på, det er også den høye farten gjennomgangstrafikken holder. De mener majoriteten av bilistene ikke kjører gjennom gata fordi de skal nettopp hit, men for å ta en rask snarvei.

– Vi er redde for den høye farten. Selve tiltaket med sykkelvei er positivt, men å skrive at man skal tilrettelegge for syklende og gående, når de tilrettelegger for mer trafikk? Vi vil ha gjennomkjøring forbudt, så snarveien tar slutt.

«Gratisstripa»

På nordsiden av Lammers' gate, mot parken, er det en rekke parkeringsplasser beboerne kaller «gratisstripa».

– Dette har blitt Oslos mest sentrale pendlerparkering.

Ifølge beboerne parkerer yrkeskjøretøy fra hele byen og omegn her fast, og de bytter også på plassene innad i bedriften, slik at de står der hele døgnet. De opplever også tidvis at folk overnatter i varebilene.

– Og da tisser de ute, sier de og fortsetter:

– Denne grå bilen har stått her i to år, selv om vi har meldt det inn mange ganger, sier de og legger til at de opplever at flere avskiltede biler har blitt stående. Det plasseres også tilhengere og søppel ved bilene.

De fikk svar fra Bymiljøetaten i februar, da de etterlyste tiltak for å fjerne denne gratisparkeringen – spesielt med tanke på at området er regulert til fortau. Da svarte Bymiljøetaten at de da ikke ville gjøre noe:

«Det angitte området er regulert til fortau og grønt rabatt, men ikke opparbeidet iht regulering. Bymiljøetaten har dessverre ingen umiddelbare planer om å bygge om området iht regulering eller sperre av området. Det er ikke mulig å håndheve området så lenge de står utenfor veiareal sånn som de gjør nå.»

– Et stresstiltak

– Vi fikk beskjed om sykkelveien i fellesferien, og fristen for å svare var 25. august. Det er et stort problem at involveringsprosessen har skjedd uten reell mulighet for involvering.

Beboerne mener også det er på sin plass å påpeke at trafikkanalysen de fikk tilsendt ved forespørsel, er høyst relevant for beboerne som berøres av prosjektet. De mener det er kritikkverdig at analysen ikke fulgte med varslingen om prosjektet da den belyser viktige faktorer, spesielt økningen av årsdøgntrafikken.

Videre håper beboerne at Bymiljøetaten kan utvide fortauet med i hvert fall 30 centimeter, når det likevel skal arbeides i gata. Er man flere på fortauet i dag, eller om man har barnevogn, må noen ut i veibanen for å komme frem.

– Det er en del folk i rullestol her, og dette er hovedveien deres til Sandaker senter. Men fortauet er ikke bredt nok for dem.

Konkret foreslår beboerne å stenge hele, eventuelt deler av, Lammers' gate for gjennomkjøring. De mener også prosjektet bør inkludere flere fartshumper, også i delen av Lammers' gate som ligger vest for Erika Nissens gate. De skulle helst også sett en sykkelpassasje i Lammers' gate og et fortau nord for gata.

Sagene Avis har spurt Bymiljøetaten om det ligger i planene å fjerne «gratis-stripa», og hvordan etableringen av enveiskjøring i Åsengata kan forsvares hvis det vil føre til en så stor trafikkøkning i Lammers' gate. Avisen har foreløpig ikke fått svar, men vi oppdaterer saken.


Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!