TORSHOV: Bastia Eiendom og arkitekt Urba sendte inn revidert planskisse og ny anmodning om oppstart i januar i år, etter at Plan- og bygningsetaten (PBE) stoppet det første planinitiativet i mars 2020.

Nå har PBE også stoppet de reviderte planene.

– Planinitiativet stoppes fordi forslaget ikke er i tråd med overordnede føringer og er i konflikt med verneverdier. Planinitiativet er ikke i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse eller i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på byens landskap. Verneverdiene omfatter landskapsform, gravminne fra jernalderen og bevaringsverdig bebyggelse på eiendommen. Dette er Torshovs opprinnelse og sterkt knyttet til områdets identitet og historie, skriver PBE i avslaget.

Illustrasjonene viser dagens situasjon øverst og planforslaget nederst:

Det nyeste forslaget var helt omarbeidet fra det første, og det ble laget en revidert stedsanalyse og konseptskisse. Forslagsstiller ønsket å utvikle området som et «grønt og bilfritt» bomiljø med skoler, flerbrukshall, barnehager, svømmehall, omsorg+-boliger, i tillegg til næringslokaler, handel, servering, samt offentlig og privat tjenesteyting med parkering i tre garasjer under bebyggelsen.

Det ble tatt utgangspunkt i rammer for ca. 500 boliger i området, en utnyttelsesgrad BRA på 132 prosent og høyder opp til 22 meter i 7 etasjer.

Du kan lese mer om forslaget og politikernes og aksjonsgruppas meninger, i denne saken:


– Behov for kraftig nedskalering

Eiendommen er i sin helhet registrert på Byantikvarens Gule liste - den gamle gårdsbebyggelsen fra 1700- og 1800- tallet og institusjonsbebyggelse fra 1880-tallet og senere.

PBE skriver at bygningene vurderes som interessante hver for seg og samlet. Øvre og Nedre Torshov gård, skolebygg og gravminner må derfor ivaretas samlet, og sammen med landskapsform og vegetasjon.

– Bygningsmiljøet trenger luft og rom rundt seg slik at det kan være et synlig element i bylandskapet. Initiativet legger opp til en for høy utbyggingstetthet til å kunne ta de nødvendige hensyn til et unikt og helhetlig miljø som skal vernes om som et historisk spor for fremtiden, skriver de i sitt avslag.

De eksisterende nabolagsverdier og stedskvaliteter skal være førende premiss for utviklingen, samtidig som nye verdier skal tilføres området. Det er viktig å legge til rette for godt samspill mellom nytt og gammelt, skriver PBE.

– Med bakgrunn i kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse, vil det være behov for en kraftig nedskalering av planinitiativet for at kulturminnene på området skal ivaretas på en helhetlig og forsvarlig måte.

PBE mener det nye planinitiativet ivaretar landskapet bedre enn det forrige. Men forslaget preges likevel av at kollen og dens «sideflater»/brinker ikke får framstå tydelig i byen som en viktig del av helheten for gårdsanlegget på haugen. Derfor, med bakgrunn i kommuneplanens intensjon om å ta vare på byens landskap, vil det være nødvendig med en nedskalering av forslaget, slik at kollen kommer tydeligere fram i landskapet.

Du kan lese hele PBEs begrunnelse i saksinnsyn på deres nettside.

– Manglende hensyn til stedets allmenne verdier

Også Bymiljøetaten, Byantikvaren og Bydel Sagene fraråder planene slik de fremstår i det siste planforslaget.

– Det er svært kritikkverdig at teksten i planinitiativet angir at hensyn til naturverdier skal ivaretas, når forslaget ellers ikke er forenelig med å ivareta naturverdiene og vegetasjonen, skrev Bymiljøetaten i sin uttalelse til PBE i mars i år. De frarådet de nye planene på Torshovtoppen på det sterkeste, slik de også gjorde med det første planinitiativet.

Selv om planinitiativet er noe nedskalert sammenlignet med tidligere planinitiativ, ser ikke Byantikvaren at hensynet til kulturminner er godt nok ivaretatt.

– Slik planinitiativet fremstår i de vedlagte skissene, vil forslaget vesentlig svekke erkjente kulturminner, og frarådes derfor sterkt. Byantikvaren anbefaler at planinitiativet avvises. Dersom man velger å gå videre med planen vil Byantikvaren fremme en alternativ plan som sikrer verneverdiene på objekt-, miljø- og kulturlandskapsnivå, skriver de.

Bydel Sagene mener hovedgrepene i planinitiativet ligger tett opp mot grepene som ble foreslått ved bestilling av oppstartsmøtet i 2020.

– Bydelen ber PBE vurderer tiltak som kan iverksettes og sørge for at bystyrets ønske om at «friområdene på Torshovtoppen og etablerte gangforbindelser gjennom området igjen blir gjort tilgjengelig for allmenheten» blir etterfulgt av grunneier. Det henvises konkret til stenging av eldre driftsvei i øst mellom brinken og eplehagen.

Bydelen skriver at grunneierens manglende hensyn til stedets allmenne verdier, og respons på tydelige politiske signaler, er urovekkende. Derfor ber de PBE vurdere bruk av § 13-1 i plan- og bygningsloven om midlertidig forbud mot tiltak utenfor det området PBE anviste som aktuelt utbyggingsområde i sin område- og prosessavklaring av 23.03.2020.

– Bydelen mener at et slikt forbud mot tiltak bør vurderes for å sikre at verdier på eiendommen ikke går tapt i påvente av vedtak i pågående prosess om kommuneplanens arealdel. Bydelen imøteser at utbygger innenfor det anviste området foreslår en utbygging, hovedsakelig til offentlige formål, som fremhever og ivaretar områdets unike kulturhistoriske og biologiske særpreg og som er bra for bydelen og nærmiljøet.

Derfor kan PBE stoppe planene på den private tomta

Bastia Eiendom AS kjøpte Torshovtoppen av Statsbygg i 2005, og er en privat tomt.

Plan- og bygningslovens paragraf 12-8, andre ledd, gir likevel kommunen rett til å beslutte at et privat planinitiativ skal stoppes, dersom kommunen finner at initiativet ikke bør føre frem.

Det kan være flere grunner til at et planinitiativ ikke bør føre frem, for eksempel fordi forslaget er vesentlig i strid med overordnede planer/planlegging, eller at forslaget er i strid med den ønskede utviklingen av området.

Planområdet på Torshovtoppen er regulert til offentlig formål og står på Byantikvarens Gule liste. Samtidig er området i Kommuneplanen avsatt til utviklingsområde U3:

«U3-områdene er vurdert som områder med behov for fornyelse eller med potensial for fortetting og utvikling. U3-områdene har forskjellige premisser for utvikling og vurderes individuelt. Maksgrensene for høyder og utnyttelse er satt på et generelt grunnlag. Jf. kommuneplanen 2015 § 11.2 skal utviklingsområder og transformasjonsområder i indre by vurderes med høy tetthet og sikre høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom. Området skal videreføre omkringliggende nettverk av offentlige rom og forbindelser. Det presiseres i samfunnsdelen at utnyttelsesgraden i kommuneplanen skal anses som veiledende.

Nybygging i U3-områder skal skje med omsorg for det stedet byggingen skjer i, og det nabolag som allerede eksisterer. Eksisterende nabolagsverdier og stedskvaliteter skal være førende premiss for utviklingen, samtidig som nye verdier skal tilføres området. Det er viktig å vurdere bevaring og gjenbruk av bebyggelse og legge til rette for godt samspill mellom nytt og gammelt.»

Beslutningen om å stoppe saken kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret for endelig avgjørelse.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!