Det er et dystert bakteppe for mange når vi nå har behandlet et nytt budsjett for Bydel Sagene:

1) Strømpriskrise der produksjon av strøm som koster 11-12 øre kan ende opp med pris til forbrukerne på opptil 10 kroner pr kilowattime. 2) Økte matvarepriser der matvarebaronene øker priser mer enn antatt prisutvikling og 3) på toppen økte renter.

De som særlig sliter nå er minstepensjonister, sjuke og uføre, arbeidsledige og de som bor aleine med små barn. I dag vokser 115.000 barn opp i familier med vedvarende lavinntekt, dvs. fattigdom. Og vi veit at de som har dårlig økonomi er de som bruker størst andel av pengene sine på mat

Hva kan vi som lokalpolitikere her i bydel Sagene gjøre for å hjelpe de som sliter mest? Dessverre ikke så mye. Vi har en søkkrik stat, men fattige kommuner. Og det merker vi også i våre egne budsjetter. Og i økonomiplanen for 2023-2026 blir det enda trangere budsjetter.

I budsjettforhandlingene mellom byrådet og Rødt Oslo har Rødt alltid prioritert å øke rammene for bydelsbudsjettene, og i budsjettforliket klarte Rødt å få 65 millioner ekstra i frie midler til bydelene. For Bydel Sagene tilsvarte dette 3,8 millioner.

Vi i Rødt Sagene er glade for det samarbeidet vi har med MDG, Arbeiderpartiet og SV. Og at vi er blitt enige om et budsjett. Av de 3,8 millionene har vi i forhandlingene prioritert: 1) Doble bevilgningene til sommerjobb for ungdom til 1 million og 2) Bevilge 200.000.- til aktiviteter og utflukter til Nærmiljøsentret i Kyrre Grepps gate. Dette er et viktig lavterskeltilbud til de som har det vanskeligst.

Vi kjenner alle til de sosiale og økonomiske forholdene i vår bydel med mange i vedvarende lavinntekt, økende frafall i videregående skole, trangboddhet, lavere forventet levealder og psykiske helseplager. Dette er noe av bakgrunnen for at vi i Rødt Sagene har prioritert en områdesatsning/områdeløft for vår bydel der vi krever penger fra både stat og kommune.

Satsningene i Groruddalen og Søndre Nordstrand er viktige, men nå trenger også bydel Sagene et løft. Vi vil tilbake igjen i Oslo indre by-satsningen sammen med Gamle Oslo og Grunerløkka. Et slikt områdeløft er helt avgjørende for bl.a. å styrke innsatsen mot fattigdom, hjelpe ungdom som trenger flere trygge møteplasser og et bedre helsetilbud, ekstra innsats for å hjelpe ungdom i å fullføre videregående skole, få ned husleia i de kommunale gårdene og en vaktmesterordning her på lik linje med det som er på skolene.

Til neste år starter et pilotprosjekt med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i Lillo gård barnehage. Pilotprosjektet ble vedtatt etter at Rødt Oslo prioriterte og slåss for det i forhandlingene med byrådet. Og det var svært viktig at Fagforbundet, Utdanningsforbundet og vernetjenesten i Bydel Sagene gjorde en iherdig innsats for å få dette til. Og at våre samarbeidspartnere I MDG, Ap og SV har jobbet sammen med oss. Innføringen av 8-timers dagen for over 100 år siden viste vei til et nytt og bedre samfunn. På samme måte mener vi i Rødt Sagene at 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon gir oss mulighet til å leve andre liv. Få mer tid til familie og venner, til omsorg og overskudd i hverdagen. Og et inkluderende og mindre helseskadelig arbeidsliv. Foreløpig vil pilotprosjektet gå over to år, men vi i Rødt Sagene vil jobbe for at prosjektet vil vare lenger.