I byrådets budsjett for 2023 fullfører vi en velferdsreform i Osloskolen, nemlig gratis deltidsplass på AKS for alle Oslo-elever fra 1. til 4. trinn i hele byen. Ingen barn skal måtte stå utenfor og se på sine medelever leke og lære i aktivitetsskolen.

Utrullingen av gratis AKS har vært en kjempesuksess, med massiv økning i deltagelsen og en skikkelig satsing på kvalitet i tilbudet. Hver familie sparer 24.500 kroner per år for hvert barn de har i AKS. I en tid hvor alt fra mat til strøm blir dyrere, er det viktig å sikre at kommunen gjør sitt for å lette den økonomiske byrden for vanlige folk.

Satsingen på AKS ble satt i gang raskt etter at vårt byråd tok over makta i 2015. Etter 18 år med Høyre-styre i byen var AKS kun et tilbud på to skoler og deltakelsen lå på 76 prosent. Da Høyre styrte byen var det bare de som hadde råd som kunne delta i aktivitetsskolen.

I 2021 var tilbudet rullet ut på alle Oslos 115 barneskoler og deltakelsen lå på 91 prosent – og det var gjennomsnittet i byen! Vårt mål er at alle barn skal ha samme muligheter til å delta uavhengig av økonomi eller bosted, og vi vet at kostnaden har vært en barriere for mange familier. Det er derfor ekstra gledelig å se at økningen i deltakelse har vært størst på skoler som fra før hadde lav deltakelse. Det gjelder særlig skoler i bydelene i Groruddalen, indre by og Søndre Nordstrand. Som et eksempel har Stovner skole økt deltakelsen i AKS fra 50 prosent i 2015 til 96 prosent i 2019.

Men det er viktig å huske på at det finnes folk med både god og dårlig råd i hele byen vår. Derfor har vi ønsket et likeverdig og godt tilbud over hele byen.

Vi er veldig stolte av AKS-satsingen og nå blir den også nasjonal. Fra denne høsten innførte Arbeiderparti-regjeringen gratis deltidsplass på SFO for førsteklassinger over hele landet. Det er en historisk utvidelse av fellesskolen.

Effekten av AKS-deltakelse for barna er kjempeviktig. Det bidrar til mer læring, utvikling av sosiale ferdigheter, språkkompetanse, vennskap, bedre tilhørighet og sosialt nettverk. På individnivå er dette viktig for barnets selvutvikling, men effektene på samfunnsnivå kan heller ikke undervurderes.

Forskning fra Proba i 2017 og Fafo i 2015 viser at når familier i levekårsutsatte områder får tilbud om gratis AKS eller kjernetid i barnehage kan det bidra til bedre norskkompetanse hos foreldrene, noe som igjen påvirker jobbmuligheter. For enkelte foreldre, særlig mødre, kan AKS-tilbud frigjøre tid og kapasitet til å komme ut i arbeidslivet eller jobbe en større stilling. Det kan ikke være tvil om hvor verdifullt det er for samfunnet.

Derfor er gratis AKS et velferdskinderegg.