Oslo er en delt by. I arbeiderstrøket Sagene flytter nyrike inn. Det er et tydelig skille mellom fattige og rike i bydelen. Mange i kommunale leiligheter må ha bostøtte for å klare husleien, mens nyrike lever uten økonomiske bekymringer selv om alt blir dyrere!

Jeg håper mange av oss gremmes over griskhet og grådighet som er en hån mot de gamle idealer arbeiderklassen, i hvert fall tidligere her i bydelen, sto for. For nå dreier alt seg om meg og mitt.

Grådighet forekommer også når vi behandler naturen som om den kun er til for å bli utnyttet av oss. Dette nyttesynspunktet er ikke bare korttenkt. Det er også hovmodig. Det er ikke vanskelig å se at den tid vi lever i er preget av grådighet og hovmod. Vi måler alt ut ifra vår tid og er lite opptatt av neste generasjoner. Vi er griske og får aldri nok.

Og vi blir stadig mer likegyldige. Vi bryr oss ikke om andre. Hvorfor bry seg om dem? Det gjør jo fellesskapet! I et samfunn hvor ansvarsfølelsen forsvinner og vi har nok med oss selv og vårt vil egoismen seire. Men hvis de offentlige tjenester styrkes fordi vi ikke bryr oss og tar ansvar, er det fare på ferde. Det er direkte forkastelig og vitner om dårlig moral at de offentlige tjenester vokser og vokser fordi vi som borgere bare krever mer uten selv å yte noe for fellesskapet.

Det er derfor en evig utfordring å balansere mellom en sterk offentlig sektor på den ene siden og individets frihet og selvrealisering på den andre siden. Vi må være ærlige nok til å innrømme at balansen mellom det personlige ansvar og fellesskapet/det offentlige ikke fungerer godt nok i det norske samfunn i dag.

Tiden er moden, ja overmoden, for en moralsk vekkelse for de gamle idealene eller dyder som de gamle snakket om, ærlighet, redelighet, mot, tapperhet og nestekjærlighet. De gamle bygde på solide verdier som nå må læres på ny og vedlikeholdes. På arbeidsplass, skole, i kirker, moskeer og andre gudshus, i familien og i vennekretsen, i lag og foreninger og gjennom politisk arbeide. For vi må ikke bli helt likegyldige. Og vi må passe på at grådigheten som er en meget energisk arbeidshest ikke løper helt av med oss innbyggere på Sagene i 2022. For vi må redusere forskjellene mellom fattig og rik!