Høyre vil at ungdom skal kunne forsørge seg selv, delta til arbeidslivet og få et godt liv når de blir voksne. Den viktigste faktoren for å oppnå det, er å fullføre og bestå videregående skole.

Elever som har svake grunnleggende ferdigheter på 5. trinn, ender ofte opp med få grunnskolepoeng og fullfører i mindre grad videregående skole. Under det rødgrønne byrådet har forskjellene økt i Osloskolen. Flere elever ligger under kritisk grense i lesing og regning på 5. trinn, og mobbetallene øker.

Vi må begynne med barnehagene

Høyre vil styrke norskopplæringen til barna som trenger det før skolestart og jobbe for at flere barn får barnehageplass når de fyller ett år, uansett når på året de er født. Høyre vil i tillegg sikre gratis barnehage for alle husholdninger med inntekt under 1 million kroner.

Alle elever skal lære å lese, skrive og regne

Hvert år starter 9000 seksåringer i Osloskolen. Undervisningen skal i større grad være tilpasset den enkelte elevs behov, slik at både de som sliter og de som trenger ekstra utfordringer får oppleve mestring. Høyre vil styrke skoler som har utfordringer, sette lærere tettere på eleven og gi flere lærere mulighet til etter- og videreutdanning.

Gode skolebygg og utearealer som inspirerer til lek og aktivitet

Elevene skal ikke få vondt i hodet på slutten av skoledagen på grunn av dårlig inneklima, eller utsette å gå på toalettet til de kommer hjem fordi sanitærforholdene er for dårlige. Det rødgrønne byrådet har nedprioritert bygging av nye skoler og vedlikehold av gamle skolebygg, og mange skoleprosjekter som skulle stått klare i denne og neste periode, har blitt utsatt i mange år. Høyre har lagt frem en alternativ skolebehovsplan med konkrete prioriteringer av prosjekter som er utsatt. Høyre vil ta i bruk alle gode krefter som finnes for å bygge og rehabilitere skolebygg, Det betyr også å åpne for at private utbyggere kan bygge og eie skolebygg.

Flere skoleplasser i yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Høyre har som ambisjon at minst 40 prosent av elevene skal ta fagbrev eller annen yrkesfaglig utdanning. Blant annet vil vi legge til rette for at flere bedrifter og offentlige virksomheter tar inn lærlinger.

Reisen mot å fullføre og bestå videregående opplæring starter tidlig, og er noe av det viktigste vi kan fokusere på å forbedre, ikke bare for samfunnets del, men også for hver enkelt. Høyre vil skape en god skole med muligheter for alle.