Fordelen med å bli eldre avtar som kjent med alderen. På samme måte som andre må vi eldre selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Eldre mennesker er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud.

Hjemmetjenesten er viktig for mange. Den må ha kapasitet til å dekke eldres behov for praktisk bistand og pleie i hjemmet. Det bør tildeles tilstrekkelig antall timer med hjemmehjelp, slik at den enkelte bruker i samarbeid med hjemmehjelpen kan bestemme hva som skal gjøres fra gang til gang. Det er viktig at det er samme person som kommer hver gang, og at den enkelte selv trives med den hjemmehjelperen som kommer.

Men når det av ulike grunner er vanskelig å bo hjemme, bør det være mulig å få sykehjemsplass. Oslo kommune har de siste 7 årene lagt ned over 600 plasser. For vi eldre er friskere enn generasjonen før oss. Det er ifølge kommunen til enhver tid ledige langtidsplasser. Og ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten. Men mange bydeler mener mange gamle er for friske og kan bo hjemme med hjemmetjeneste. For det er langt billigere enn en sykehjemsplass.

Oslo kommune gjør mye bra for oss eldre. Men en verdig alderdom må bli mer enn fagre ord. For det handler om å leve! Det skal være godt å bli gammel i Oslo. Da må de som ønsker og trenger sykehjemsplass får det! Det er trygt å vite at det er en plass til meg hvis jeg ikke klarer å bo hjemme!