BYDEL SAGENE: Etter å ha samlet inn spørsmål fra våre lesere, har vi spurt alle partiene som stiller med lister til bydelsutvalget om hva de mener om viktige temaer og konkrete saker i bydel Sagene og i Nydalen. Temaene spenner fra boligutbygging, til park, kollektivtrafikk, skoleplaner og til hvor mye som bør deles ut i frivillighetsmidler.

Temaene omfatter både saker som bydelsutvalget (BU) har reell innflytelse over, og saker som BU er høringsinstans for, og der de kan legge press på sentrale myndigheter.

Partiene er listet opp i alfabetisk rekkefølge. Det er partienes toppkandidater som har svart på spørsmålene. Du kan lese mer valgrelatert stoff, og separate intervjuer med toppkandidatene på vår valgside. (KrF Sagene har ikke svart på våre spørsmål, vi oppdaterer saken så fort vi mottar svarene).

Vil partiet gå inn for én sammenhengende stor park på minst 15 mål i Nydalen, slik aksjonsgruppa ønsker?

 • Ap: Sagene Ap og Oslo Ap ønsker en stor sammenhengende park i Nydalen, slik aksjonsgruppa ønsker seg.
 • Frp: Bydelslaget og en eventuell BU-gruppe sier ja. Vi kan ikke svare for fylkeslaget og bystyregruppen.
 • H: Høyre er opptatt av å videreutvikle Nydalen og sikre park og grøntområder. Nydalen har allerede Akerselva som et viktig rekreasjonsområde, men det er behov for flere parker. Høyre støtter derfor at det blir lagt en stor park i Sandakerveien. Hvordan parken blir må diskuteres når saken «Tiltaksliste for offentlig rom Nydalen (TOR Nydalen)» skal behandles i bystyret.
 • KrF:
 • Liberalistene: Nei
 • MDG: Ja. MDG mener at det i tillegg bør komme ytterligere minst 5 da med grønt på de to tomtene, slik at alle beboere i nærområdet får adgang til grøntområder. Oslo trenger flere parker og grønne lunger. Dessverre er det altfor lite grøntområder, møteplasser og lekeplasser i Nydalen i dag, som et resultat av mange tiår med en utbyggerstyrt byutviklingspolitikk uten helhetlig planlegging og medvirkning. Byrådet er i gang med å bøte på det, blant annet ved at Plan- og bygningsetaten nå lager en egen plan for nye grøntområder og møteplasser i Nydalen. Våre lokalpolitikere i Sagene bydelsutvalg har jobbet for dette i flere år og leder i miljø- og byutviklingskomitéen for MDG var forslagsstiller for stor park i Nydalen for to år siden. Hun er også vara i bystyret og fremmet saken der allerede under behandlingen av kommuneplanen, og fikk flertall for en merknad om at byrådet skal arbeide for en større park i Nydalen i forbindelse med planarbeid i området. Og det vil vi så klart følge opp! Det er også viktig at lokalbefolkningen får mulighet til å gi innspill til hvordan de ønsker at offentlige grøntområder skal se ut og fungere.
 • Rødt: Ja! Vi har støttet aksjonsgruppas krav fra første stund, og hele Sandakerveien 113-119 skal reguleres til park.
 • Sp: JA!
 • SV: Ja, Sagene SV støtter aksjonsgruppas ønske om stor park i Nydalen.
 • V: Ja

Les også: Her svarer politikerne på kravet om Nydalen-park

Er dagens ordning med beboerparkering god nok?

 • Ap: Dagens ordning fungerer etter hensikten, men det kan være at det skal gjøres noen små endringer.
 • Frp: Nei, den er for dyr, bør være rimeligere.
 • H: Vi vil sørge for at gebyrene for beboerparkering bare skal dekke kostnadene ved ordningen. Vi vil fjerne retten til gratis fremmedparkering for elbiler på disse plassene, og at biler som disponeres av flere familier kan få rett til beboerparkering flere steder. Vi vil sørge for at beboerparkering følger beboer og ikke bilen, sånn at beboere som for eksempel ikke har egen bil, skal kunne parkere leie- eller delebil på en sånn plass. Vi vil at bydelene skal fortsette å ha ansvaret for ordningen.
 • KrF:
 • Liberalistene: Vi er for prinsippet om prioritert beboerparkering all den tid kommunen fjerner parkeringsmuligheter systematisk.
 • MDG: Plass er et knapphetsgode i bydelen, derfor trenger vi tiltak som regulerer parkering. Ordningen bidrar til å sikre bedre tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for beboere i bydelen de bor i, og redusere fremmedparkering og trafikk. Forskriften, som ble vedtatt allerede i 2012, tar ikke høyde for en del forhold som vi mener er viktig. Derfor er MDG og byrådet i gang med å revidere ordningen slik at den i større grad tilrettelegger for næringsdrivende, som håndtverkere. Det jobbes også med å etablere reserverte plasser for bildeling.
 • Rødt: Ja! Men vi må tilrettelegge bedre for varetransport, håndverkere og handikappede.
 • Sp: Nei. Vi ønsker å redusere betalingen for beboerparkering fra 3000 til 1000 kr pr år, og innføre mulighet for halvårig beboerparkeringsbetaling for 500 kr.
 • SV: Beboerparkering gjør det enklere å få parkert der du bor. Slik vi ser det fungerer ordningen godt.
 • V: Ja

Les også: Nå kommer beboerparkeringen. Dette må du vite

Er dagens nye bomregime i Oslo en optimal løsning?

 • Ap: Dagens bomregime er ikke optimalt. Arbeiderpartiet ønsker seg heller en ordning med veiprising. Men det er et behov for å bruke betaling for å redusere biltrafikken i Oslo.
 • Frp: Nei, ingenting er optimalt. Den nye ordningen fra juni av viser seg dyrere enn tidligere for Osloborgere som arbeider utenbys og er avhengig av bil til arbeid, som man ofte er til arbeidsplasser utenfor byen. Disse brukerne skaper ingen trengsel og burde derfor fått rimeligere passeringer eller ingen endring ift. tidligere. Det blir aldeles for galt at utpassering om morgenen og innpassering om ettermiddagen skal koste dyrt. Disse bevegelsene skaper intet press på byens veinett.
 • H: Byen vår vokser og vi er helt nødt til å bygge ut kollektivtrafikken, slik at vi både kan nå klimamålene og gjøre hverdagen enklere for folk. Samtidig ser vi at bompengebelastingen er blitt en belastning for mange. Vi vil takke klart ja til regjeringens forslag om å bevilge flere milliarder kroner til å redusere bompengene i Oslo, og er glade for at regjeringens har lagt inn en tre timers bompause på kveldstid - som vi har foreslått.
 • KrF:
 • Liberalistene: Nei. Brukerbetaling er et godt prinsipp, men bomringen brukes primært som et nytt skattegrunnlag på veier som er rikelig betalt for allerede.
 • MDG: Vi vil ideelt sett ha GPS-basert veiprising, slik at man betaler etter hvor mye man kjører. Dessverre er regjeringa mot dette. Dette er en miljøgjeld: Vi betaler nå prisen for 50 år med feilslått bilpolitikk. Veitrafikken er den største kilden til helseskadelig luftforurensning, klimagassutslipp og utrygghet for byfolk, og politikere må sette folks helse og trygghet høyest. Vi må ha bompenger for å betale for samferdsel. Hadde det vært opp til MDG, hadde byene fått mer penger av staten for å betale for kollektivprosjekter. Bomsystemet i Oslo er en form for veiprising og med flere bomsnitt sikrer vi en jevnere byrdefordeling enn før. Over halvparten betaler mindre enn før, mens flere bidrar til spleiselaget. Mens 1 av 2 betalte før må 3 av 4 betale for å forurense nå. Det er helt nødvendig med for å redusere biltrafikken for mindre kø, kork og kaos, kutte utslipp og bygge ut kollektivtilbudet - for både mennesker og miljø.
 • Rødt: Bompenger rammer usosialt. Med veiprising kan vi ta hensyn til folkets lommebok. For å få færre biler inn til Oslo går vi imot bygging av nye E-18s monstervei vestfra.
 • Sp: Oslo Sp er imot store endringer i bompengene ut over 2017-nivået og innføring av flere bommer. Vi vil heller innføre veiprising som gir større fleksibilitet for å prise etter biltype, luftforurensing, faktisk kjøring osv.
 • SV: Det er ikke noe nytt at Oslo har bompenger. Skal vi få til god utbygging av kollektivtrafikken som igjen gir renere byluft må både de som kjører bil og de som kjøre kollektivt bidra til det.
 • V: Selv om man kan se for seg andre måter å begrense trafikken på, fungerer den nåværende ordning godt. Man kan evt. se på ytterligere differensiering av priser.

Les også: Her er tallene fra bomringene etter første måned med nytt bompengesystem

Hvor mye bør bydelen dele ut til frivillighetsmidler?

 • Ap: I dag bruker Bydel Sagene nesten 4 mill på frivillighetsmidler (inkl. grønne midler). Det er et høyt tall, men vi ser at behovet er større. Derfor vil Sagene Ap øke frivillighetsmidlene i årene som kommer.
 • Frp: Nivået på frivillighetsmidler bør holde seg som i dag. Vi vil ikke ta initiativ til å øke dem, men vil ikke nødvendigvis motsette oss det dersom direktøren finner rom for en moderat økning.
 • H: Så mye som bydelsutvalget ønsker/har anledning til, gitt at det er nok relevante prosjekter som søker støtte. Mange barn fra lavinntektsfamilier deltar ikke i organisert fritidsaktivitet eller idrett på grunn av foreldrenes økonomi. I Høyres alternative budsjett for 2019 ble det satt av 30 millioner kroner i støtte til deltakelse i idretts- og fritidsaktiviteter for barn fra lavinntektsfamilier slik at alle barn får mulighet til å delta på minst én fritidsaktivitet. Høyre vil også sette av 30 millioner kroner til lengre åpningstider og bedre tilbud for kommunale, ideelle og private fritidsklubber. Utvidede åpningstider vil gjøre byens barne- og ungdomsklubber mer attraktive og kan bidra til å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet.
 • KrF:
 • Liberalistene: Ingenting. Det bør ikke administreres via bydelen.
 • MDG: Vi er for økning i frivillighetsmidler og grønne midler. Grønne Midler er det vi i MDG som var pådrivere for å få etablert i bydelen og siden innføring i 2013 har vi jobbet hardt for å øke søknadspotten (startet på 600 000 kr og er nå på 800 000 kr) og for å verne om tiltaket i utfordrende budsjettsituasjoner. Dette vil vi fortsette med.
 • Rødt: Rødt har vært en aktiv pådriver for å sette av nok midler til frivillighetsarbeid, både organisert og ikke organisert. Vi avventer frivillighetsmeldingen for bydelen som skal behandles etter valget. Vi vil ha fokus på at tildelingen skal ta hensyn til våre satsingsområder på kultur, miljø og sosiale forhold i bydelen.
 • Sp: Mye! Frivilligheten er helt nødvendig for å få samfunnet til å gå rundt, derfor vil Sp bruke en større del av Oslo-budsjettet på kultur og frivillighet, og prioritere støtte til aktiviteter i, av og for nærmiljøene.
 • SV: Den frivillige innsatsen i bydelen er enormt verdifull, og Sagene SV ønsker at summen som deles ut til dette arbeidet økes.
 • V: Vi ønsker å øke frivillighetsmidlene med minst en halv million, og minst opprettholde nivået på grønne midler.

Les også: – Vi vet at når vi legger penger inn i frivilligheten, får vi mye tilbake

Hvor bør den nye T-banetunnelen legges?

* Ap: Den bør legges der byrådet og ekspertene har foreslått, altså sør for Sagene bydel. Det er et stort behov for å øke kollektivtilbudet i bydelen, men dette gjør vi ikke ved å vente 15-20 år på en T-banetunnel.
* Frp: Den bør anlegges nord for sentrum. Det har jeg ment helt siden 2013-2014 da dette temaet ble aktuelt. Det er enklere og billigere enn å bygge mer der det allerede er bygget, og det kan avlaste linje 20 som kjører med stappfulle leddbusser hvert 2. minutt i rushtiden.
* H: Oslo Høyre ønsker nye T-banestasjoner på Bislett, Ullevål Sykehus, Sagene og Grünerløkka. Dette vil gi titusener flere Oslo-folk tilgang til T-banen og samtidig avlaste trafikken på bakkenivå.
* KrF:
* Liberalistene: I den grad politikere bør styre slikt, mener vi sporveiens anbefaling via Ullevål/Sagene/Grünerløkka fremstår som beste alternativ.
* MDG: Vi vil ha en ny sentrumstunnel i tråd med faglige anbefalinger, Majorstuen, Bislett, Stortinget, Grünerløkka ved Nybrua, Tøyen, som vil gi 5 minutters avganger på alle linjer.
* Rødt: Støtter byrådets forslag til ny T-banetunnel over Bislett og nedre Grünerløkka. Tunnelen skal først og fremst få flere T-banetog gjennom sentrum og dermed øke kapasiteten østover i Groruddalen der det er overfylte vogner.
* Sp: Vi mener T-banetunnelen bør legges i en ny sentrumskorridor for å skape flere avganger i det øvrige T-banenettet knyttet til sentrum. Vi vil arbeide for at en ny T-banetunnel må få høyeste prioritet slik at byggestart kommer innen utgangen av 2024.
* SV: Sagene SV støtter byrådets forslag, og er glad for at arbeidet nå endelig igangsettes. På grunn av at det ikke er kapasitet til flere avganger i ringen er det heller ikke mulig med flere avganger inn fra ytre by. En tunnel som går til Sagene løser ikke det problemet, som er grunnen til at Oslo trenger en ny sentrumstunnel. Ruter har vurdert hvordan man kan øke kapasiteten for T-banen i hele byen og har lagt frem det forslaget som Høyre nå er mot.
* V: Vi ønsker primært en utredning av hva som er det beste alternativet, men har foreslått en løsning som går over Grünerløkka og St. Hanshaugen til Bislett.

Les også: Er dette fremtidens t-banekart?

Bør dagens modell for inntak til videregående skole videreføres eller endres?

 • Ap: Vi ser en rekke svakheter ved dagens system og vi har satt i gang et arbeid for å finne bedre alternativer. Målsetningen er å finne en inntaksordning som sikrer en bedre elevsammensetning ved hver enkelt VGS samtidig som vi tar hensyn til elevenes valgmulighet.
 • Frp: Videreføres
 • H: Loddtrekning i inntak til VGS er ikke løsningen. Fritt skolevalg er den mest rettferdige løsningen vi har. Den gjør at det er elevenes innsats som bestemmer hvor de kommer inn på skole, ikke foreldrenes økonomi, bosted eller elevens flaks eller uflaks ved loddtrekning. Skoler med lavt søkertall og skoler som sliter på andre områder må få flere ressurser slik at de kan forbedre seg.
 • KrF:
 • Liberalistene: Dagens karakterbaserte ordning er bedre enn foreslåtte alternativ.
 • MDG: Stykkprisfinansiering bør endres. Finansiering bør derfor være basert på antall klasser uavhengig av elevantall i hver klasse. Oslo MDG er for fritt skolevalg fordi karakterbasert inntak til videregående opplæring gir store muligheter til sosial mobilitet for den enkelte elev. Vi vil gå imot utvidelse og kapasitetsøkning av høyt tilsøkte videregående skoler såfremt det er ledig kapasitet på andre skoler innen samme studieprogram. Gjennom disse grepene styrkes også ressurser til spesialundervisning, estetiske fag og små yrkesfag.
 • Rødt: Endres! Dagens modell gir 18 prosent av ungdommen valgfrihet utifra karakterer. Vi vil at flere kriterier (f.eks bosted) skal gjelde for å utligne de store forskjellene mellom skolene i Oslo.
 • Sp: Den bør endres på en slik måte at karakterer ikke er det eneste utslagsgivende for inntak på videregående skole.
 • SV: Vi ønsker et alternativ til dagens karakterbaserte opptak som i større grad skaper mangfold i elevmassen og sikrer elevene best mulig valgmuligheter. Vi ser frem til at utvalget som nå er nedsatt av byrådet for å se på mulige andre modeller kommer med sine forslag.
 • V: Videreføres

Les også: Rektor :– Å ta bort de unges valgfrihet, er å servere en gavepakke til de private skolene

Bør det prioriteres flere sykkelfelt i bydelen?

* Ap: Ja, men samtidig må vi sikre at befolkningen har nok parkeringsplasser. Folk må gis mer tid til å omstille seg.
* Frp: Nei
* H: Vi har et mål om at trafikkveksten i Oslo skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Derfor jobbet vi for hovedsykkelveinettet da vi satt i byråd. Vi har støttet mange prosjekter i Sagene bydel også i denne perioden. Vi er opptatt av at sykkeltiltakene lages i dialog med innbyggerne og i balanse med andre behov, som for eksempel tilstrekkelig mulighet for gateparkering for bydelens egne innbyggere. Sykkelvei-utbyggingen bør prioriteres der behovene er reelle og gir økt trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere.
* KrF:
* Liberalistene: Nei
* MDG: Ja. Oslo MDG går til valg på å bygge 100 km nye sykkelveier over hele byen, inkludert bydel Sagene. Vi vil at flere skal føle at det er trygt å sykle i bydelen vår.
* Rødt: Ja! Sykkel, gange og kollektivtrafikk er bra for Bydel Sagene og Oslo.
* Sp: Ja. Det må bygges sammenhengende sykkelveier i hele byen, fra alle bydeler og inn til sentrum og mellom bydeler. Ingen sykkeltraseer bør belegges med brosteiner
* SV: Ja, det bør det. Sykkelfelt gjør det lettere for flere å velge sykkel som transportmiddel.
* V: Ja

Les også: Åpnet nytt sykkelfelt: - Vi vet at trygghet er avgjørende for å få flere til å sykle

Bør prisen på aktivitetsskolen behovsprøves etter foreldrenes inntekt eller være gratis for alle?

 • Ap: Aktivitetsskolen bør være gratis for alle.
 • Frp: Behovsprøves
 • H: Høyre vil gi gratis halvdagsplass på alle AKS-trinn, til familier som har inntekt under én million kroner. Dette skal gjelde i hele byen i motsetning til byrådets ordning som bare gjelder gratis halvdagsplass i utvalgte bydeler og på utvalgte trinn. Mange av dem som har størst behov for et AKS-tilbud deltar ikke nettopp på grunn av økonomi. Fattigdom har ikke et postnummer i Oslo.
 • KrF:
 • Liberalistene: «Gratis» betyr at andre betaler. Vi mener brukerbetaling er et godt prinsipp der det er mulig.
 • MDG: Manglende tilgang til barnehage og aktivitetsskole reproduserer forskjeller. Innføring av gratis kjernetid i barnehagen og AKS har vært vellykkede tiltak som mange benytter seg av. Oslo kommune bør satse på universelle og brede tiltak som treffer flest mulig fremfor behovsprøving, spesielt for de eldre barna.
 • Rødt: Gratis aktivitetsskole for alle.
 • Sp: Det bør være likt for alle. Sp går selv inn for i sitt valgprogram at aktivitetsskolen ikke skal være for dyr, eksempelvis gjennom tiltak som søskenmoderasjon for familier med flere barn og en økt mulighet for halvdagspass.
 • SV: AKS bør være gratis for alle. Et system med inntektsgrenser og søknader skaper unødvendig byråkrati og kan gjøre at de som trenger det aller mest ikke klarer å søke, og derfor ikke får gratis AKS. Det er gratis å gå på skole uansett hvor mye eller lite du tjener, og det bør også være gratis å gå på AKS uansett hvor mye eller lite du tjener.
 • V: Behovsprøves

Les også: – Hvis alle skal få ta del i leken, må det være gratis

Er det en god idé at sykehuset bygges ut på Gaustad, og Ullevål legges ned, eller bør det bli en omkamp om sykehusstrukturen?

 • Ap: Det bør bli en omkamp om sykehusstrukturen.
 • Frp: Ullevål må bevares som sykehus. Gigantutbygging på Gaustad er galematias.
 • H: Det er et delt syn på nedleggelsen av Ullevål sykehus innad i Oslo Høyre. Vi kommer ikke til å vedta en konkret innstilling, fordi dette er en sak som ikke kommer til politisk behandling i Oslo. Det er helseforetaket Helse Sør-Øst som har vedtaksmyndighet, og Oslo kommune har ingen egentlig påvirkningsmulighet. Når ni partier fra Oslo gikk ut i media noen uker tilbake og lovet å stanse planene fremstår det som om Oslo bystyre kan vedta noe bystyret ikke kan. De mulighetene vi har lokalt i Oslo begrenser seg til å sende et brev til staten der vi protesterer på avgjørelsen, og vi kan gå imot reguleringsplanen for det nye sykehuset, før den vedtas av bystyret. Men dersom bystyret stemmer dette forslaget ned, kan staten uansett sette denne avgjørelsen til side. Når noen politiske partier da går ut og sier at de i forhandlinger vil kreve bevaring av Ullevål sykehus, går de til valg på noe de faktisk ikke kan gå til valg på.
 • KrF:
 • Liberalistene: Det er tynt grunnlag for å hevde at Ullevål blir en bedre sykehusløsning, og en omkamp vil forsinke og fordyre prosessen videre.
 • MDG: Oslo MDG er bekymret for sykehuskapasiteten dersom Ullevål legges ned. Vi går imot bygging av gigantsykehus på Gaustad, som kommer i konflikt med natur- og kulturminnevern. I stedet vil vi bygge ut Aker sykehus og gjøre en fullstendig utredning av fortsatt drift og videre utbygging av Ullevål sykehus. Vi krever at alle alternativer utredes med grundige miljø- og klimaregnskap. Vi mener det er viktig å lytte til fagmiljøene som er veldig skeptiske til planene, da sterke fagmiljø risikerer å bli splittet og det er en risiko for svekkelse av pasientsikkerhet. Planene innebærer en reduksjon av tilgjengelig liggedøgn for Oslos befolkning på 15 prosent, uten at det er lagt planer for hvordan det reduserte tilbudet skal dekkes opp av primærhelsetjenesten i bydelene. Det er bekymringsfullt.
 • Rødt: Omkamp! Bevare og fornye Ullevål sykehus og bygge opp igjen Aker sykehus.
 • Sp: NEI! Vi ønsker å beholde plasseringen på Ullevål, og modernisere Ullevål sykehus. Fra Oslo Senterparti sitt program: «Opprettholde og oppgradere lokalsykehustilbudet ved Aker og Ullevål, samt si nei til videre utbygging av Rikshospitalet på Gaustad.»
 • SV: Nei, det er ingen god idè. Ullevål bør bevares, og helseforetaksmodellen bør skrotes.
 • V: Det bør bli omkamp

Les også: Sier nei til nedleggelse av Ullevål sykehus

Bør Rosa Busser bli permanent og utvides til hele byen?

 • Ap: Ja!
 • Frp: Usikker
 • H: Erfaringene fra Rosa Busser viser at prosjektet bør videreutvikles, og det bør ses på hvordan også reiser til enkelte steder utenfor bydel kan organiseres.
 • KrF:
 • Liberalistene: Nei. Vi synes ikke det er en god idé å monopolisere tjenestetilbudet gjennom kommunen.
 • MDG: Ja. MDG ønsker en inkluderende og tilgjengelig by for alle.
 • Rødt: Ja til Rosa Busser!
 • Sp: Ja!
 • SV: Ja, dette er et flott tilbud og bør tilbys i hele byen.
 • V: Ja

Les også: – Jeg trodde ikke det var sant, nå kommer jeg meg jo rundt overalt!

Hva mener dere om Bastia Eiendoms planer om å bygge 800 boliger på Torshovtoppen? Vil dere forplikte dere til å sikre at utbyggingen tar hensyn til nærmiljøet, regelverk og bærekraft? Hvordan vil dere i så fall engasjere dere?

 • Ap: Vi er imot den massive planen. Vi skal kjempe for at en eventuell utbygging tar hensyn til nærmiljøet, regelverket og bærekraft. Vi vil jobbe mot politikerne på rådhuset, men ikke minst vil vi høre hva nærmiljøet ønsker seg av tomta og kommer til å arrangere et beboermøte for alle i nærmiljøet.
 • Frp: Det er kanskje i fleste laget, men positiv til at det utvikles boliger der, det vil forbedre området.
 • H: En eventuell omregulering vil kun være aktuell dersom helheten i bruken av tomten blir et godt grep for området og beboerne i Sagene bydel, for eksempel ved å inkludere barnehage og park med familieboliger som Torshov trenger. Sagene Høyre mener uansett en slik omregulering må begrenses.
 • KrF:
 • Liberalistene: Det bygges for få boliger i Oslo. Vi vil prioritere å legge færrest mulig hindringer i veien for bygging av flere boliger.
 • MDG: Vi er imot en omregulering. Planene fra utbygger på denne tomten vil ødelegge et fantastisk område som er veldig viktig for folk i nærmiljøet og legge det grønne med flotte, gamle frukttrær under sterkt press. Vi er ikke imot å utvikle Torshovtoppen og legge til rette for skole og barnehage og andre tilbud, men utviklingen må stå i forhold til størrelsen og verne om det grønne. Den bør åpnes opp og bli tilgjengelig for allmennheten. Det er veldig viktig og noe vi vil følge opp gjennom BU og våre kanaler opp mot byrådet.
 • Rødt: Bastia Eiendoms planer må stoppes! Det offentlige må ta tilbake Torshovtoppen. Lønnebakken skole får nybygg og Rødt Sagene jobber for videregående skole på en del av denne tomta. Vi vil jobbe gjennom BU og bystyret med dette for øye.
 • Sp: Ja, utbyggingen må ta hensyn til nærmiljøet, regelverk og bærekraft. Senterpartiet vil flytte makt tilbake fra byrådet og foretaksstyrer, til folkevalgte i bydelene. Derfor vil Sp la bydelsutvalgene disponere en langt større del av kommunens budsjett, gi bydelene råderett i utbyggingssaker og ansvar og mulighet til å finne gode lokale løsninger.
 • SV: Sagene SV støtter aksjonsgruppa. Vi vil ha grøntområde for alle og ikke kjempeutbygging på Torshovtoppen. Vi vil løfte saken til våre sentrale politikere.
 • V: Vi ønsker ikke boliger der og vil jobbe for å stoppe dette. Vi ønsker også at eplehagen vernes.

Les også: Sier nei til boligprosjekt: Frykter rasering av Torshovtoppen

Kan dere gi oss vann i Sagene bad?

 • Ap: Ja!
 • Frp: Neppe. Det er opp til eieren.
 • H: Det står i Sagene Høyres program: Jobbe for at Sagene Bad får en avtale med kommunen, slik at badet igjen kan benyttes til svømmeundervisning for bydelens skoleelever og for resten av bydelens innbyggere.
 • KrF:
 • Liberalistene: Vi kan ikke love bort noe på privat eiendom. Vi vil bidra med å legge færrest mulig hindringer i veien for lønnsom drift.
 • MDG: Vi har sammen med de andre partiene i BU sagt klart ja til at Sagene bad skal åpnes. Og vi mener det haster. Men saken står fast ved at det må komme frem til en avtale mellom Oslo kommune og eierne. Vi vil fortsette å gjøre det vi kan for pushe saken i de riktige kanaler og at vi mener Sagene fortjener et bad for barn og unge.
 • Rødt: En skandale at Sagene bad ble solgt til spekulanter. Det offentlige må ta tilbake badet. Rødt skal jobbe for at Sagene får sitt eget bad i løpet av neste 4 årene.
 • Sp: Med et ønske om mer makt i bydelene, herunder disponering av en større del av kommunens budsjett, vil dette være et tiltak Sp setter høyt ved disponering av bydelens penger.
 • SV: Vi har programfestet i vårt lokale program at vi vil jobbe for å få opprettet et svømmetilbud i bydelen.
 • V: Dette må gå via kommunen og er ikke noe vi bydelspolitikere kan få til på egenhånd.

Les også: Sagene bad-eierne skal ha dobbel pris for barnas svømmeundervisning

Bør det bli flere grøntområder/møteplasser i bydel Sagene? Hvor?

 • Ap: Ja. Vi kan tenke oss å fjerne asfalt og erstatte dette med grønt. Områder som i dag er gjengrodd må ryddes og gjøres tilgjengelig for folk.
 • Frp: Ja, men vanskelig. Det er imidlertid potensial for å få til noe i Treschows gate 16 i tillegg til Sandakerveien 113-119, og over- og ovenfor BI.
 • H: Først og fremst må de nåværende grøntområder og møteplasser tas vare på og utvikles så de faktisk brukes av en bredde av innbyggerne. Og så er det åpenbart at både Nydalen og Sandaker-områdene bør styrkes med grøntområder/møteplasser der det er mulig når områder transformeres.
 • KrF:
 • Liberalistene: Ikke for bydelens regning. Det er en grønn og fin bydel allerede. Bydelens budsjett bør prioritere kjerneoppgaver som skoler og omsorg.
 • MDG: Ja! Sagene MDG har programfestet at vi skal jobbe for flere grøntarealer i bydelen. f.eks. omgjøre Advokat Dehlis plass til park og bilfri hjertesone og følge opp planene for Kyrre Grepps gate. Under planleggingen av utbygging på Torshovtoppen skal vi også være en pådriver for å bevare de mange trærne og at området forblir åpent og grønt. Vi skal jobbe for en stor park i Nydalen. Vi skal jobbe for at bekken som renner gjennom Iladalen kommer frem. Vi vil utvikle området ved Akerselva til glede for hele bydelens befolkning, og fjerne utløpsrør som kan forurense. Vi ønsker også å gjenskape Torshovbekken.
 • Rødt: Bydel Sagene har 21 parker/grøntområder. Disse må vedlikeholdes og oppgraderes. Nye kan være Arne Gjestis plass, Advokat Delhis plass, utvide Haarklous plass, Torshovtoppen.
 • Sp: Ja, eksempelvis utbygging av en stor park i Nydalen. Ellers mener Sp at det er viktig å ruste opp og holde ved like de vi allerede har, eks. områdene langs Akerselva, Gråbeinsletta, Torshovdalen, Torshovparken med flere.
 • SV: Vi vil ta vare på og oppgradere parkene våre da disse er gode møteplasser. Og vi vil åpne opp og gjøre Akerselva enda mer tilgjengelig. Fossefallet «Niagara» bør folk kunne få oppleve på nært hold.
 • V: Det viktigste er å forhindre ytterligere fortetting i bydelen, og å få til en park i Nydalen. Vi ønsker også å se på hvordan vi kan gjøre området rundt Arne Gjestis plass mer attraktivt.

Les også: Bydelen vil ha mer av dette

Hvilken holdning har dere til brukerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede med assistansebehov (BPA)?

 • Ap: BPA gir funksjonshemmede mulighet til å leve frie og selvstendige liv, på akkurat samme måte som andre mennesker i samfunnet. Via assistanse kan mennesker som har et assistansebehov få utnyttet sitt eget potensiale og være aktive bidragsytere i samfunnet. BPA handler om likestilling – å ha mulighet til å leve selvstendig og delta på lik linje med andre. Vi vil sikre at alle som har behov for BPA skal få BPA i bydel Sagene.
 • Frp: En positiv holdning.
 • H: Høyre ønsker at alle familier selv skal få mulighet til å velge hvem som skal utføre hjelpen, enten det er en ideell, privat eller offentlig aktør. BPA er en ordning som skal sikre brukerne et selvstendig liv og muligheten til å kunne delta i samfunnet. Brukeren ansetter selv sine assistenter, og skal selv bestemme hva tiden skal brukes til. Bydelene i Oslo behandler søknader om BPA svært ulikt, og dette må rettes opp. Oslo Høyre mener at BPA-ordningen ikke utelukkende er et helse- eller sosialtilbud, men skal sikre inkludering og hindre utenforskap.
 • KrF:
 • Liberalistene: Vi støtter at bruker selv kan disponere ressursinnsatsen, og at kommunen prioriterer et verdig tilbud til de man har ansvar for. Dette er en av grunnene til at vi ikke prioriterer alt mulig annet.
 • MDG: MDG vil ha stor satsing på BPA. I Oslo har vi programfestet at vi vil jobbe for utvidelse av tilbudet slik at flere enn de med lovfestet rett tilbys BPA. Alle som trenger brukerstyrt personlig assistanse for å kunne leve et selvstendig liv, må få denne retten – uavhengig av hvor mange eller få BPA-timer de trenger, og uavhengig av alder. På Stortinget har vi fremmet forslag om å fjerne dagens timegrenser, og å oppheve aldersgrensen helt. Vi ønsker at ordningen blir finansiert direkte av staten, slik at man sikrer et likt og kontinuerlig tjenestetilbud uavhengig av hvilken kommune du bor i.
 • Rødt: BPA skal legge den enkeltes egen oppfatning av behov til grunn ved behandling av saker. Ordningen må være fullfinansiert fra kommunen sentralt.
 • Sp: Helt livsnødvendig for et verdig og likestilt liv. Vi ønsker et tilbud med fokus på selvstendighet, deltagelse og aktivitet. Ordningen styres i dag av bydelene, noe som nødvendiggjør Sp sitt ønske om mer disponible midler i bydelene som kan tilfalle nettopp slike tiltak for en mer likestilt by. Bystyret må også gi sterke signaler om at dette er en budsjettpost det MÅ bevilges penger til.
 • SV: Vi vil styrke ordningen med BPA som verktøy for likestilling og selvbestemmelse, i samarbeid med Rådet for funksjonshemmede i Oslo kommune og funksjonshemmedes egne organisasjoner.
 • V: Det er en viktig ordning for de som har behov for dette, og vi ønsker å se på muligheten for å la ordningen omfatte enda flere. Man bør også vurdere å øke timetallet per bruker og sikre at BPA blir brukt til det den faktisk er ment til (å delta i samfunnslivet, kultur, politikk osv.) heller enn erstatning for manglende helsetjenester slik det er mange steder i dag.

Les også: «Ikke stem på noen som stenger andre ute»

Hva vil dere gjøre for å bedre tilgjengeligheten i bydelen for rullestolbrukere eller folk som bruker handikap-scooter?

 • Ap: Bydel Sagene skal være en inkluderende og raus bydel med plass til alle. Oslo kommune har vedtatt et mål om at Oslo skal være universell innen 2025, dette er et mål vi politikere har et krav på oss til å følge. Vi har i denne perioden vært det partiet som har løftet opp universell utforming i bydelspolitikken og vil i den kommende perioden være tydelig på at ingen skal stenges ute i vår bydel. Vi forventer at kommunens egen bygningsmasse skal være universell og så må vi sammen med næringsliv og samfunnet generelt jobbe for bedre holdninger og at alle skal være velkommen overalt.
 • Frp: Dette er Bymiljøetatens ansvar og intet BU-anliggende. Jeg oppfordrer alle som opplever praktiske vanskeligheter i det kommunale rommet å melde inn disse til BYM. Først og fremst bør gjøres noe med kryssingen av trikkeskinnene ved Sandakerveien 61. Brostein blir galt å bruke i et fotgjengerfelt. Det må også fuges bedre langs skinnene, for der har noe gått galt. Jeg vil dersom jeg blir innvalgt be bydelsdirektøren rette en henvendelse til BYM om utformingen av Sandakersenteret holdeplass. For øvrig må alle næringsdrivende i handlegater og ellers la være å sette ut plakatbukker og annet til hinder for fri ferdsel på fortauene. Slikt er i strid med kommunens regelverk og gjenstand for kommunal sanksjon, men det avhenger av at noen anmelder det til kommunen.
 • H: Sagene Høyre har lenge arbeidet for en helhetlig trafikkplan for bydelen. En helhetlig trafikk- og gatebruksplan for bydel Sagene må nødvendigvis ha universell utforming som en grunnplanke. En slik plan vil da gi en god oversikt over hvor det må gjøres utbedring og tiltak for å fjerne hindre for bevegelseshemmede.
 • KrF:
 • Liberalistene: Vi kjenner ikke behovene godt nok, men lover å lytte til denne gruppen på prosjekter i regi av bydelen.
 • MDG: Vi vil sikre at krav til tilgjengelighet og universell utforming ivaretas i kommunens planer. Dette innebærer alt fra universelt utformede kommunale nettsider til rullestolvennlig veidekke og kollektivtrafikk som er enkel å benytte enten man bruker barnevogn eller rullestol, er bevegelseshemmet, eller har nedsatt syn eller hørsel.
 • Rødt: Det offentlige har krav på seg til universell utforming. Dette skal også gjelde for private næringsdrivende.
 • Sp: Vi ønsker at byen skal være tilgjengelig og tilrettelagt. Dette gjøres ved at bystyret/bydelene stiller krav til universell utforming og følger det opp. Sp ønsker også å flytte makten om bestemmelser nærmere bydelens innbyggere, noe som gjør at innbyggerne selv har større mulighet til å påpeke problemer ved bydelens universelle utforming, og har kortere vei til politikere med reel økonomisk makt til å gjøre noe med det.
 • SV: Vi må sørge for at disse sikres god fremkommelighet og deltagelse på lik linje med andre. Her må vi lytte til innspill og råd fra brukerne, som er de som vet best hva som skal til.
 • V: Sørge for å holde tilstrekkelige deler av fortauene fri, og unngå for mange unntak fra universell utforming ved omregulering.

Les også: Vil ha næringsliv og frivillighet med på å gjøre Sagene mer tilgjengelig

Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!