TORSHOV/ÅSEN: Bymiljøetaten planlegger å etablere opphøyde sykkelfelt i Hans Nielsen Hauges gate mellom Sandakerveien og Nordkappgata, og ønsker i den sammenheng en uttalelse fra Bydel Sagene.

Sykkelfeltene vil koble sammen etablerte sykkelfelt øst for Nordkappgata og i Treschows gate. I dag har Hans Nielsen Hauges gate to kjørefelt (derav ett kollektivfelt) i hver retning på strekningen Sandakerveien – Borger Withs gate.

Kollektivfelt fjernes

I Plan for sykkelveinettet er strekningen vist som eget anlegg for syklende. For å frigjøre plass til tiltak for sykkel, gående og overvannshåndtering må hele østgående kollektivfelt og deler av vestgående kollektivfelt fjernes.

Bussholdeplassene skal utformes som kantstopp og utvides. Kantstoppet gir ikke mulighet for forbikjøring av buss på holdeplass. Det vil bli etablert regnbed, samt gjort utvidelse av fortau og midtøyer i gangfelt nær Nordpolen skole (ved kryssene Sandakerveien x Hans Nielsen Hauges gate og Hans Nielsen Hauges gate x Carl Jeppesens gate).

Utvidelsen av fortauet vil gi anledning til å flytte fotgjengerfelt i Carl Jeppesens gate lenger nord, og dermed gi bedre sikt, ifølge Bymiljøetaten. Deler av midtrabatten vil bli fjernet og bysykkelparkeringen ved Hans Nielsen Hauges plass vil måtte bli flyttet noe.

Utvidelse av bussholdeplass ved Nordpolen skole berører også et strekk på ca. 0,5 x 20 m av areal omfattet av reguleringsplan S-4501.

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra:

  • Reguleringsplan S-4537 da den flytter på formålsgrensene i gateløpet og avvikler østgående og deler av vestgående kollektivfelt.
  • Reguleringsplan S-4501 fordi tiltaket berører areal regulert til spesialområde bevaring - offentlig bygning/allmennyttig formål.

Bydelen ber Bymiljøetaten utsette tiltaket

Linn Skyum (V) og Helge Stoltenberg (Ap) uttrykte begge sin bekymring for at det skjer veldig mye i akkurat dette området nå. Skyum roste forslaget til vedtak, da hun selv bor i området og ser at det skjer mye. Hun mente forslaget tar hensyn til beboernes bekymringer.

– Man ser det skjer veldig mye og kanskje ses ikke alle disse prosjektene i sammenheng.

– Jeg er ikke imot sykkelfelt, kollektivfelt eller enveiskjørte gater. Men når man ser det i en helhet, kan det få uheldige konsekvenser man ikke ser rekkevidden av nå når alt kommer på en gang. Vi ber Bymiljøetaten om å utsette tiltaket i Hans Nielsen Hauges gate, til det er gjort en samlet vurdering av trafikksituasjonen nord i bydelen og hvordan inngrepet fungerer i sammenheng med de andre tiltakene, sa Stoltenberg.

Det ble enstemmig vedtatt å sende følgende uttalelse til Bymiljøetaten:

«Bydel Sagene mener at de foreslåtte tiltakene i Hans Nielsen Hauges gate vil gi bedre forhold for gående og syklende i den delen av gateløpet som omfattes av planene. Det vil si veistrekket fra krysset Sandakerveien/Grefsenveien til Nordkappgata. Med sykkelfelt, bredere fortau og et bedre krysningspunkt ved Carl Jeppesens gate vil trafikksikkerheten for denne delen av Hans Nielsen Hauges gate isolert sett bli bedre.

Bydelen er samtidig bekymret for hvordan summen av trafikktiltak i området vil påvirke trafikksituasjonen nord i bydelen, blant annet med tanke på tilbakeblokkering, kødannelser i morgen- og ettermiddagsrushet og spill-overeffekt fra samleveier og hovedveier til småveinettet i boområdene. Tiltaket i Hans Nielsen Hauges gate må sees i sammenheng med blant annet enveisregulering av Åsengata, pågående detaljreguleringer av Sandakerveien og Vitaminveien, og kommende detaljregulering av Grefsenveien. Til sammen utgjør disse tiltakene omfattende endringer av trafikksystemet.

Bydelen frykter særlig at småveinettet vil få en trafikkmengde som gatene ikke er dimensjonert for med tanke på tilrettelagte krysningspunkter og fortausbredder. Økt trafikk i smågatene vil gjøre det mindre trygt for barn å ferdes på skoleveien og i sine boområder, og vil gi en økt utfordring med støy og svevestøv som forringer bokvaliteten.

Bydelen ser verdien i å opparbeide et sammenhengende sykkelveinett som Hans Nielsen Hauges gate vil være en del av, men mener det planlagte tiltaket i denne gaten må avstemmes med behovet for å ivareta lokal trafikksikkerhet og godt bomiljø. Nye tiltak bør utformes/innføres som et ledd i en helhetlig trafikkløsning som ivaretar dette. Bymiljøetaten bør derfor utsette tiltaket i Hans Nielsen Hauges gate til det er gjort en samlet vurdering av trafikksituasjonen nord i bydelen og hvordan det foreslåtte grepet vil fungere i sammenheng med andre planlagte trafikktiltak i området Nydalen, Storo og Sandaker.»
---

Nyhetsbrev:


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!